ทัวร์จอร์เจีย คอเคซัส B เที่ยวฟิน บินตรง 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์จอร์เจีย คอเคซัส B เที่ยวฟิน บินตรง 6วัน 4คืน บิน(XJ)


เที่ยวฟิน บินตรง อร์เจีย คอเคซัส B 6วัน4คืน ชมวิหารบอดี (Bodbe Monastery) อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) ออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ไปยัง เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย จากนั้นนาท่านเปลี่ยนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) เมืองกอรี่ (Gori) ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน เดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) เดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) นขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ ชมรูปปั้น Mother of a Georgia ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi C hurch) ชม โรงอาบน้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) อิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) จากนั้นนาท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace)
32,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองทบิลิซี – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – เมืองทบิลิซี
 • วันที่

  3

  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – เมืองทบิลิซี
 • วันที่

  4

  เมืองทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี่
 • วันที่

  5

  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้าแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri – ดินเนอร์+ไวน์+โชว์
 • วันที่

  6

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
20 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
28 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
01 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
05 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
09 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
13 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
21 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
25 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35
29 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63 32,990 32,990 31,990 4,990 - - 35

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

2. โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด ซีคอนบางแค 232-235412-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน