ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟินบินตรง Mee Dee and Easy 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟินบินตรง Mee Dee and Easy 6วัน 4คืน บิน(XJ)


ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟินบินตรง Mee Dee and Easy 6วัน 4คืน บิน(XJ) เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า ชม วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ไปเมืองกอรี่ ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน เที่ยวต่อทบิลิซี่ ชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ชมรูปปั้น Mother of a Georgia โบสถ์เมเตห์คี โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
29,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน –ทบิลิซี่
 • วันที่

  3

  ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
 • วันที่

  4

  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
 • วันที่

  5

  วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง Rustaveri
 • วันที่

  6

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
20 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
28 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
01 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
05 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
09 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
13 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 31
21 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
25 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 31
29 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 1

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

2. โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด ซีคอนบางแค 232-235412-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน